Vedtekter


Vedtekter for Bodø Andelslandbruk SA


(Revidert etter årsmøtet 11. februar 2020)


§1    Navn


Navnet på sammenslutningen er Bodø Andelslandbruk samvirkeforetak.
§2    Selskapsform


Bodø Andelslandbruk er et samvirkeforetak. Medlemmene hefter ikke overfor kreditorene for foretakets forpliktelser. Foretaket er registrert i Bodø kommune. Regnskapsåret følger kalenderåret. Medlemmene kalles heretter andelshavere.
§3    Formål


Foretaket har som formål å fremme andelshavernes interesser gjennom deres deltagelse i produksjonsvirksomheten av og utbytte fra landbruksvarer fra foretaget, i tråd med økologiske prinsipper og prinsippene fra andelslandbruk/ Community Supported Agriculture. Dette kan også omfatte avtaler med matprodusenter som driver etter økologiske prinsipper.
§4    Om andelshavere – begreper, opptak og utmelding


Begreper:

Samvirkemedlem – En person som har betalt samvirkeinnskudd.

Andelshaver – En person som har betalt både samvirkeinnskudd og årets andelspris.


En andelshaver hos Bodø Andelslandbruk er en som gjennom å betale samvirkeinnskudd og andelspris har stemmerett på årsmøtet og rett til å høste sin del av andelslagets produksjon. Medlemskap er åpent for alle, og tegnes ved innmelding og betaling av samvirkeinnskudd (engangssum) på kr. 250,-. Dette beløpet refunderes ikke ved opphør av medlemskap. Det betales i tillegg en andelspris pr år fastsatt av årsmøtet. Enkeltpersoner er andelshavere, men styret kan etter individuell vurdering la organisasjoner bli andelshavere. Årsmøtet kan bestemme et maksimum antall andelshavere hvis gjennomføring av virksomheten krever det.


Innbetalt andelspris gjelder fra et årsmøte til et annet, og eksisterende andelshavere har fortrinnsrett til tegning av andeler innen en gitt frist.


Utmelding skal foregå skriftlig. Et medlem som ikke har betalt andelsprisen de siste tre år, og som heller ikke har meldt seg ut skriftlig, ansees dog som utmeldt.


Årsoverskudd i foretaket inngår i neste års drift.
§5    Samvirkemedlemmenes og andelshavernes ansvar og rettigheter


Hver samvirkemedlem har en stemme ved avstemminger.


Andelshavere har rett til utbytte tilsvarende sin andel.


Andelshavere har rett til å bli orientert om foretakets økonomiske situasjon og andre viktige saker i foretaket. Foreningens økonomi er transparent for andelshaverne.


Andelshaverne har rett og plikt til å ta imot tillitsverv.
§6    Årsmøte, styre og daglig leder


Årsmøte


Årsmøtet er foretakets høgeste myndighet, og avholdes årlig innen utgangen av februar. Til årsmøtet foreligger styrets årsberetning, regnskap og budsjett for kommende år. Forslag til årsmøtet må foreligge senest 3 uker før årsmøtet avholdes, og papirene skal sendes ut senest 2 uker før årsmøtet avholdes. Avgjørelse på årsmøtet treffes med alminnelig flertall.


Årsmøtet har følgende sakliste:


 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden.

 2. Valg av møteleder, referent og 2 andelshavere til å underskrive protokollen.

 3. Styrets årsberetning og regnskap.

 4. Innkomne saker.

 5. Planer, budsjett og andelsbeløp.

 6. Anvendelse av årsoverskudd

 7. Valg av minst 2 styremedlemmer for 2 år.

 8. Valg av valgkomite bestående av minst 2 andelshavere.

 9. Valg av revisor.

10. Andre valg ifølge instruks:

  1. a) Instruks fra styret i 2017: Valg av to varamedlemmer i tillegg til de ordinære styremedlemmene. Varamedlemmene velges for et år.Styret


Virksomheten ledes av et styre, og forpliktes av underskriften til styreleder og ett styremedlem i fellesskap. Styret velges av og blant andelshaverne på årsmøtet. Det skal minst bestå av leder og to styremedlemmer.  Styret konstituerer seg selv hvert år: styreleder velges av styret for 1 år. Styret forbereder årsmøtet. Styret forbereder og gjennomfører andre medlemsmøter etter behov. Styret fører protokoll fra sine møter. Styret kan meddele prokura.

Styremedlemmer og varamedlemmer som deltar på styremøter, kan skrive opp dette som dugnadstimer.Daglig leder


Foretaket skal ha en daglig leder som engasjeres av styret.Ekstraordinært årsmøte


Når minst 1/3 av andelshaverne eller styret krever det skal det innkalles til ekstraordinært årsmøte.  Årsmøtet skal innkalles med minst 10 dagers frist, innkallingen skal inneholde sakspapirer til de saker som ønskes behandlet.  Det skal være minst 1 måned mellom ordinært og ekstraordinært årsmøte.
§7    Overdragelse av medlemskapet.


Samvirkeinnskudd er personlig og kan ikke overdras.

Andelsmedlemskap kan overdras etter styrets godkjennelse.
§8    Økonomiske forpliktelser


Beslutning om endring av foretakets økonomiske forpliktelser, som opptak av lån, yte kreditt eller foreta større investeringer, skal behandles på årsmøte.
§9    Disponering av avling


Avlingen er medlemmenes felleseie. I perioder der medlemmene ikke høster hele avlingen som er høstingsklar, får styret fullmakt til å ta imot studiebesøk og disponere en mindre del til smaksprøver. Styret fastsetter betaling for studiebesøk.
§10    Vedtektsendring


Forslag til vedtektsendring, må for å kunne bli behandlet av årsmøtet, være nevnt i årsmøteinnkallingen.  Til vedtektsendring kreves ¾ flertall på ordinært årsmøte.
§11    Sanksjoner


Andelshavere som opptrer grovt uaktsomt, eller på annen måte antas å kunne skade samvirkeforetaket, kan etter vedtak i styret ekskluderes.
§12    Oppløsning

Forslag til oppløsning må fremsettes minst en måned før innkalling til årsmøte. Vedtak om oppløsning krever minst 3/4 flertall på ordinært årsmøte med minst 2/3 av andelshaverne tilstede. Møter det færre må forslaget opp på nytt årsmøte. Forslaget kan da vedtas med færre enn 2/3 av andelshaverne tilstede, men krever ¾ flertall. Ved oppløsning av foretaket skal all gjeld betales. Deretter gis foretakets eventuelle netto formue og eiendeler til et annet andelslandbruk / CSA eller til en annen organisasjon som arbeider for økologisk landbruk. Styret avgjør hvilken organisasjon som skal få gaven.
§13    Tvister

Tvist mellom andelshavere, eller mellom en andelshaver og foretaket skal underlegges norsk lov.